Privātuma politika

Privātuma politika
SIA JulStamp, interneta veikala privātuma politika

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskai personai – datu subjektam, informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.

Personas datu pārzinis

Personas datu pārzinis ir SIA JulStamp, Reģ. Nr.: 42103099508, Upes prospekts 22-3, Ogre, Latvija, LV-5001, tālrunis: 24409990, e-pasts: [email protected]

SIA JulStamp kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: [email protected]

Vispārīgie noteikumi

1. Šajā privātuma politikā ir vispārīgi aprakstīts, kā SIA JulStamp veic personas datu apstrādi un aizsardzību.

2. SIA JulStamp piemērojamo normatīvo aktu ietvaros nodrošina personas datu konfidencialitāti un ir īstenojusi atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzībai no nesankcionētas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes vai izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izmainīšanas vai iznīcināšanas.

3. SIA JulStamp personas datu apstrādei var izmantot personas datu apstrādātājus. Šādos gadījumos SIA JulStamp veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi personas datu apstrādātāji veic personas datu apstrādi saskaņā ar SIA JulStamp norādēm un atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, un pieprasa atbilstošu drošības pasākumu veikšanu.

4. SIA JulStamp sīkdatņu politika ir pieejama tīmekļa vietnes sadaļā “Sīkdatņu politika”.

Personas datu kategorijas

5. Personas dati tiek vākti gan no datu subjekta, gan ārējiem avotiem, piemēram, no Aģentūras rīcībā esošajām datu bāzēm un reģistriem. Personas datu kategorijas, kuras Aģentūra lielākoties, bet ne tikai, vāc un apstrādā, ir:

5.1. identifikācijas dati – vārds, uzvārds;
5.2. kontaktinformācija – adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese;


Personas datu apstrādes nolūks un tiesiskais pamats

6. SIA JulStamp veic personas datu apstrādi:

6.1. lai veiktu maksājumu apstrādi;
6.2. lai nodrošinātu preču piegādi;
6.3. lai nodrošinātu individuālu cenu piedāvājumu izstrādi;

6.4. lai apzinātu SIA JulStamp klientus, tai skaitā informētu klientus par jaunumiem, veiktu klientu apmierinātības aptaujas u.c.;
6.5. SIA JulStamp tīmekļa vietnes uzturēšanai un darbības uzlabošanai;
6.6. SIA JulStamp klientu un/vai SIA JulStamp interešu aizsardzība.
7. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats:

7.1. Attālinātā pirkuma līguma noslēgšanai un izpildei – lai noslēgtu līgumu pēc datu subjekta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;
7.2. likumīgās (leģitīmās) interesēs – lai realizētu no SIA JulStamp un datu subjekta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas SIA JulStamp leģitīmās intereses.

8. Aģentūras leģitīmās intereses ir:

8.1. nodrošināt līguma saistību izpildi;
8.2. saglabāt klientu pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem
8.3. nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;

Personas datu aizsardzība

9. SIA JulStamp aizsargā personas datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un SIA JulStamp saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tai skaitā veicot šādus drošības pasākumus un izmantojot šādus drošības risinājumus:

9.1. datu šifrēšana, pārraidot datus (SSL šifrēšana);
9.2. ugunsmūris;
9.3. ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas;
9.4. citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.

Personas datu saņēmēji

10. Personas dati var tikt nodoti saņēmējiem, piemēram:

10.1. tiesībsargājošajām iestādēm;
10.2. loģistikas kompānijām, lai nodrošinātu preču piegādi;

Personas datu apstrādes ģeogrāfiskā teritorija

11. Personas dati tiek apstrādāti Eiropas Savienībā/Eiropas Ekonomiskajā zonā (ES/EEZ).

12. Personas dati tiek apstrādāti Upes prospekts 22-3, Ogre, Latvija, LV-5001.

Glabāšanas periods

13. Personas dati tiek apstrādāti tik ilgi, cik nepieciešams personas datu apstrādes un pakalpojuma sniegšanas nolūkam.

14. Pēc tam, kad šajā privātuma politikā 13. punktā minētie apstākļi beidzas, personas dati tiek dzēsti.

Datu subjekta tiesības

15. Saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju par savu personas datu apstrādi SIA JulStamp.

16. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem pieprasīt SIA JulStamp piekļuvi saviem personas datiem, tos papildināt, labot, dzēst vai ierobežot to apstrādi, tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi, tajā skaitā iebilst pret personas datu apstrādi.

17. Iesniegt sūdzību par personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā (www.dvi.gov.lv), ja uzskata, ka personas datu apstrāde pārkāpj tā tiesības un intereses saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

SIA JulStamp ir tiesīga veikt izmaiņas vai papildinājumus šajā privātuma politikā, publicējot privātuma politikas aktuālo versiju SIA JulStamp tīmekļa vietnes sadaļā.